GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace,
IČ: 47274689 (dále jen „škola“), je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování vyššího a středního odborného vzdělání a ubytování žáků a studentů v domově mládeže.

V rámci zajišťování svých činností provádí škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a vyšší odborné škole,
 • přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole a vyšší odborné škole
 • zajištění středního a vyššího odborného vzdělávání, zajištění odborné praxe,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • poskytování poradenských služeb ve škole,
 • organizace zájezdů, exkurzí a sportovních pobytových kurzů atd.,
 • ubytování žáků a studentů škol v domově mládeže,
 • zajištění školního stravování, evidence úrazů,
 • ochrana majetku a osob,
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda,
 • prezentace příspěvkové organizace,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • evidence čtenářů školní knihovny.
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda,
 • evidence uchazečů o zaměstnání,
 • smlouvy a objednávky služeb.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů ve škole nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka a studenta,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka a studenta, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Tomáš Zíka, tomas.zika(at)prumkadc.cz