Přijímací řízení SPŠ

2. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2021/22

 Pro školní rok 2021/22 bude do prvních ročníků ve druhém kole přijato pro obor

Strojírenství   23-41-M/01 10 uchazečů                              
Stavebnictví     36-47-M/01 10 uchazečů
Provoz a ekonomika dopravy    37-41-M/01 10 uchazečů
Elektrotechnika     26-41-M/01 10 uchazečů

Přihlášku je třeba podat nejpozději 14.6 2021, a to osobně na sekretariát školy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín nebo poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout v příloze.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči z 9. tříd ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia dle jednotných kritérií pro dané kolo, která jsou uložena v příloze.

Jednotné testy naše škola konat nebude.

Školní přijímací zkouška - pohovory 1. kola proběhnou v termínu 22.6.2021 - konají pouze uchazeči dle kritérií.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně s uvedením registračního čísla na úřední desce školy a na webových stránkách školy 22.6.2021.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu nebude rozesíláno, pokud ho bude uchazeč vyžadovat, lze si ho vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků v úředních hodinách na sekretariátu školy, kde bude možno odevzdat zároveň zápisový lístek uchazeče. V případě nepřijetí uchazeče bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci poštou.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (zveřejnění na úřední desce školy) na sekretariát školy.

 

 1. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2021/22

 Pro školní rok 2021/22 bude do prvních ročníků přijato pro obor

Strojírenství   23-41-M/01 58 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)                               
Stavebnictví     36-47-M/01 58 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Provoz a ekonomika dopravy    37-41-M/01 88 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Elektrotechnika     26-41-M/01 88 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Technické lyceum    78-42-M/01 28 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)

Přihlášku je třeba podat nejpozději 1. 3. 2021, a to osobně na sekretariát školy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín nebo poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout v příloze.

Uchazeč může podat přihlášku na dvě školy. Na obou přihláškách vyplní stejné pořadí škol. Pokud se hlásí na dva obory jedné školy, podává dvě přihlášky.

Na přihlášce uvádějte název studijního oboru, zaměření udávejte pouze orientačně, žáci si ho pevně volí až ve vyšších ročnících studia. Je nutno použít platný formulář přihlášky na SŠ. Přihlášku podepisuje uchazeč a jeden zákonný zástupce, na jehož adresu budou zasílány veškeré informace a rozhodnutí. Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za 1. pol. 8. ročníku  (s přesností na dvě desetinná místa) nebo uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie originálu vysvědčení za 8. ročník ZŠ (případně výpisu).

Při vyplňování přihlášky je nutno neopomenout doplnit:

 • celé rodné číslo uchazeče
 • doručovací adresu na zákonného zástupce
  (v případě, že má ZZ datovou schránku a přeje si komunikovat datovou schránkou, je nutno to na přihlášce uvést včetně čísla DS)
 • e-mailový kontakt na zákonného zástupce
  Na tuto adresu bude zaslána pozvánka k jednotným testům a informace o daných testech.
 • telefonický kontakt na zákonného zástupce
  Zrychlí se tím vyřešení případných problémů a komunikace mezi školu a Vámi!
 • ke zvolenému oboru doplnit i předpokládanou volbu zaměření
  (pouze orientační pro předběžnou informaci škole a zařazení do skupiny)
 • vyplněnou přihlášku si nechá uchazeč potvrdit od lékaře (platí pro obor Elektrotechnika)
 • přihlášku podepíše uchazeč i zákonný zástupce

všechny informace k přijímacímu řízení včetně registračního čísla uchazeče budou zaslány poštou začátkem dubna 2021.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči z 9. tříd ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia dle jednotných kritérií pro dané kolo, která jsou uložena v příloze.

Jednotné testy naše škola konat nebude.
Školní přijímací zkouška - pohovory 1. kola proběhnou v termínu, 14.4. a 19.4.2021 5.5.2021 (náhradní termín 12.5.2021), přesný termín bude sdělen uchazeči v pozvánce. Pohovoru se účastní uchazeči dle kritérií pro dané kolo. Rozeslání pozvánek bude oznámeno na stránkách školy, dopis čekejte v polovině dubna.

Uchazeči, kteří žádají o uzpůsobení podmínek při přijímání odpovídající stupni podpůrných opatření, musí doložit doporučení školského poradenského zařízení společně s přihláškou nejpozději do 1. 3. 2021.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímacího řízení z vážných důvodů, je třeba doložit tuto skutečnost nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení (§3, odst. 8 vyhlášky 671/2004 Sb.). Tomuto uchazeči bude stanoven ředitelem školy pro přijímací řízení náhradní termín.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně s uvedením registračního čísla na úřední desce školy a na webových stránkách školy 19.5.2021. Dle ustanovení §36 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů bude umožněno uchazeči a zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům vydání rozhodnutí následující den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na sekretariátu školy na adrese Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu nebude rozesíláno, pokud ho bude uchazeč vyžadovat, lze si ho vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků v úředních hodinách na sekretariátu školy, kde bude možno odevzdat zároveň zápisový lístek uchazeče. V případě nepřijetí uchazeče bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci poštou.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (zveřejnění na úřední desce školy) na sekretariát školy.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech (uchazeč není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Další informace týkající se vydání zápisového lístku naleznete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Úřední hodiny sekretariátu jsou po - pá 8:00 - 14:00