SPŠ - obor Stavebnictví

Název oboru Stavebnictví
Kód oboru 36-47-M/01
Zaměření pozemní stavitelství
vodohospodářské stavby
dopravní stavitelství
architektura a stavitelství

Forma studia denní
Délka studia 4 roky
Způsob zakončení maturitní zkouška
Místo výuky středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní, Čs. armády 10, Děčín I

Studium je určeno žákům z 9. tříd základních škol.

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, studium prvních dvou let probíhá společně, v dalších dvou letech podle zvoleného zaměření. Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím uplatnění. Studenti získávají znalosti potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Přijímací řízení – bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni žáci podle prospěchu na ZŠ, přesné podmínky budou upřesněny a zveřejněny na webových stránkách školy na konci ledna 2013.

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Stavebnictví sdružuje studijní středoškolskou přípravu pro širokou oblast stavebnictví. Vychází ze společného základu vědomostí, které získá žák během dvou let, v druhé polovině studia jsou mu poskytnuty znalosti a dovednosti specifické pro jednotlivá zaměření oborů. Připravuje žáky pro činnosti technicko -hospodářských pracovníků, související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikáním podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle specifických zaměření oboru. Společný základ studia oddaluje rozhodnutí žáka pro zaměření studia a umožňuje širší uplatnění absolventů ve stavební praxi. Učební plán studia a možnost nabídky výběrových a volitelných vyučovacích předmětů dává každé škole prostor pro vlastní specifičnost v souladu s možnostmi a regionálními potřebami. V rámci nepovinných vyučovacích předmětů rozvíjí škola intelektuální schopnosti žáků a sportovní činnost.

Charakteristika obsahu vzdělání

Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova, a to ve společném povinném základu, který je možno posílit.

Složka odborného vzdělání je v prvních dvou letech studia tvořena odbornými vyučovacími předměty základu stavebnictví, který je ve vyšších ročnících studia rozvíjen a aplikován ve speciálních odborných předmětech dle jednotlivých zaměření studijního oboru. Důraz je kladen na konstrukční cvičení umožňující získávání intelektuálních dovedností.

Teoretické znalosti jsou průběžně doplňovány manuálními řemeslnými a praktickými dovednostmi důležitými pro jejich pochopení a upevnění a pro výkon středně-technických funkcí v budoucím uplatnění absolventů.

Rozsah předmětu praxe a souvislé odborné praxe i její obsahová orientace souvisí s předpokládaným navazujícím zaměřením vzdělání v rámci vzdělávacího programu školy. Ekologická problematika je součástí všech odborných předmětů.

Doporučené výběrové a volitelné vyučovací předměty studia umožňují dotvářet specifický charakter zaměření studia s ohledem na vzdělávací program školy a dle zájmu žáků rozšířit jejich znalosti a dovednosti v oblasti všeobecného i odborného vzdělání.

Směry a možnosti uplatnění absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví se může dále odborně vzdělávat formou inovačního nebo specializačního kurzu nebo se ucházet o vyšší odborné studium při SOŠ.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko -hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem. Rozdílnosti obsahu vzdělání v jednotlivých zaměřeních pouze podtrhují přípravu na uplatnění v té které oblasti činností, jsou vyjádřeny v profilu absolventa.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání.

Odborná složka profilu absolventa se vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví stavebnictví a speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivá zaměření oboru.

V oblasti společné odborné přípravy získá absolvent tyto vědomosti a dovednosti:

 • zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci dle příslušných norem
 • základní dovednosti v práci s osobním počítačem, využití v oboru
 • druhy, vlastnosti a použití stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi
 • způsoby provádění běžných stavebních prací včetně používaných stavebních strojů a mechanizace
 • znalosti stavební mechaniky a středoškolské úrovni
 • teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřických prací na stavbách
 • znalostí navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných a zděných
 • vědomostí z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu ke stavební činnosti
 • základních vědomostí z oblasti ekonomiky ve stavebnictví
 • připravenost k organizování a řízení výroby a vedení pracovního kolektivu
 • základní znalost právních předpisů, zejména ve vztahu ke studovanému zaměření

Přiměřený rozvoj potřebných schopností ve vztahu k zaměření studia zajišťuje získání těchto vědomostí a dovedností:

u zaměření Pozemní stavitelství

 • znalosti zásad navrhování objektů pozemního stavitelství
 • navrhování jednodušších objektů pozemních staveb včetně zpracování stavební části projektové dokumentace dle příslušných norem
 • vědomosti o požární bezpečnosti staveb
 • základní znalosti z oblasti technických vybavení budov
 • základní orientace v problematice zemědělských a průmyslových staveb
 • základní znalosti o inženýrských stavbách
 • přehled o vývoji architektury
 • znalost zásad a principů navrhování a provádění adaptací budov

u zaměření Vodohospodářské stavby

 • důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytyčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce - schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích
 • konstrukční cit
 • znalost zásadní problematiky vodohospodářských a vodních staveb
 • znalost stavební výkresové dokumentace
 • zpracování návrhu vodovodu a úpravy toku
 • encyklopedické znalosti o pozemních stavbách

u zaměření Dopravní stavitelství

 • důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytyčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce
 • schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích
 • konstrukční cit
 • znalost problematiky dopravních staveb, mostních staveb
 • znalost výkresové dokumentace dopravních staveb
 • encyklopedické znalosti o pozemních stavbách