Šablony 2019

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: „Šablony 2019“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015560

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Anotace projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na : personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Realizované aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora
 • Školní kariérový poradce – personální podpora
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na SŠ
 • CLIL ve výuce SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Komunitně osvětvá setkání
 • Klub DM