Maturitní zkoušky JARO a PODZIM 2020 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2020 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2019.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 11. listopadu 2019 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2019  osobně ve škole podepsat.
Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2020 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 25.6.2020.
Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2020, důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Termíny pro písemné práce stanovilo MŠMT na 8. dubna 2020, 30. dubna 2020 a pracovní dny od 4.5. do 6.5. 2020. 

Kritéria hodnocení platná pro MZ 2020 budou zveřejněna MŠMT na stránkách maturita.cermat.cz

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky JARO 2020

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2020

Rozpis ústních zkoušek JARO 2020 bude zveřejněn nejpozději v době praktických zkoušek jarního termínu.

Rozpis ústních zkoušek PODZIM 2020 bude zveřejněn nejpozději v době praktických zkoušek podzimního termínu.

Společnou část MZ stanovuje MŠMT, pro školní rok 2019/2020 se skládá z 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura a jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika). Žák může v rámci společné části skládat maximálně 2 nepovinné zkoušky.
Zkouška - český jazyk a literatura se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín MZ 2020.

Zkouška - cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk) se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Seznam školních témat pro ústní část zkoušky z cizího jazyka pro MZ jaro a podzim 2020 (3. část pracovního listu).

Zkouška - matematika se skládá formou didaktického testu.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části:  dle jednotného zkušebního schématu. Informace o změně počtu zkoušek pro následující školní roky.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů a je zcela v kompetenci ředitele školy. Skládá se ze tří povinných zkoušek dle zvoleného zaměření a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Maturitní témata zveřejněná na stránkách školy jsou platná pro jarní i podzimní termín 2020. Kritéria hodnocení ústních profilových zkoušek.
POVINNÉ ZKOUŠKY profilové části

Obor 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ    Maturitní témata    
Zaměření Pozemní stavitelství
1. zkouška – Pozemní stavitelství 
– ústní zkouška před zkušební komisí
obsahem je učivo předmětů pozemní stavitelství, údržba a rekonstrukce staveb, stavební provoz, architektura, ekonomika.

2. zkouška – Stavební konstrukce – ústní zkouška před zkušební komisí
obsahuje učivo předmětů stavební mechanika, stavební konstrukce, geologie a zakládání staveb.
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je dvoudenní:
1. část z pozemního stavitelství – 420 min. čistého času, (učivo: pozemní stavitelství, navrhování pozemních staveb). Zpracování na PC.
Téma: Výkresová dokumentace projektu rodinného domu nebo staveb občanské vybavenosti.
2. část ze stavebních konstrukcí – 360 min. čistého času, (učivo: stavební mechanika, stavební konstrukce) Zpracování ručně.
Téma: Statické výpočty a výkresy výztuže stavebních konstrukcí.

 Obor 23-41-M/01   STROJÍRENSTVÍ      Maturitní témata
Zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství
1. zkouška – Stavba a provoz strojů  -
ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje učivo předmětů: stroje, strojní součásti, mechanika, konstrukční cvičení)
2. zkouška – Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: strojírenská technologie, kontrola a měření, mechanika)
3. zkouška -Praktická část z odborných předmětů   praktická zkouška, je konána formou praktické zkoušky řešení konkrétního zadání převážně grafického a početního charakteru vztahujícího se k odborným předmětům. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování na PC . (učivo: strojní součásti, stroje, strojírenská technologie, mechanika, kontrola a měření, CNC stroje, konstrukční cvičení). Téma: Výpočtová a výrobní dokumentace strojního celku.

Obor 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA        Maturitní témata
Zaměření Počítačové systémy
1. zkouška - Programové vybavení počítačů  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: programové vybavení počítačů, informační systémy)
2. zkouška – Technické vybavení počítačů - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: technické vybavení počítačů, informační a komunikační technologie, číslicová technika, elektronika)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání z oblasti tvorby aplikačního softwaru nebo formou elektrického měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování dle zadaného úkolu na PC nebo ruční.
Téma: vytvoření desktopové nebo serverové aplikace pomocí VB, C, ASP, PHP, SQL nebo elektrotechnická měření.
Zaměření Elektrická trakce v dopravě
1. zkouška – Energetika v dopravě
- ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě)
2. zkouška – Trakční vozidla - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektrické stroje a přístroje, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, strojnictví)
3. zkouška – Praktická část z odborných předmětů- praktická zkouška, je konána formou řešení konkrétního zadání grafického, početního a popisného charakteru vztahujícího se k odborným předmětům nebo formou laboratorního měření. Zkouška je jednodenní v délce 360 min. čistého času. Zpracování ruční.
(učivo: základy elektrotechniky, elektronika, elektrické stroje a přístroje, energetika, energetika v dopravě, elektrická zařízení vozidel, mechanická zařízení vozidel, elektrická měření), téma: Praktické elektrotechnické výpočty elektrických sítí a trakčního vedení, výpočty z trakční mechaniky, elektrotechnická měření a popisy trakčních vozidel.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY  Maturitní témata     
Zaměření Logistika
1. zkouška – Logistika - ústní zkouška před zkušební komisí

(obsahuje učivo předmětů: logistika, logistické činnosti, doprava a přeprava v logistice, praxe)
2. zkouška –Ekonomika  - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, profesní komunikace a  praxe)
3.zkouška- Praktická část z odborných předmětů praktická zkouška, má tři části, v první části žák sbírá, třídí, zpracovává odborné informace na zadané téma a vypracuje dokument, ve druhé části žák svůj dokument prezentuje a ve třetí části řeší písemně konkrétní zadání převážně početního charakteru (učivo předmětů ekonomika, ekonomika podniku, účetnictví, doprava a přeprava v logistice, logistika, logistické činnosti)
Zaměření - Železniční doprava a přeprava
1. zkouška – Železniční doprava - ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: doprava a přeprava, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, praxe)
 2. zkouška –Železniční přeprava ústní zkouška před zkušební komisí
(obsahuje učivo předmětů: železniční přeprava,  účetně-pokladní činnosti, ekonomika, logistika na železnici a praxe)
3. zkouška -
Praktická část z odborných předmětů - praktická zkouška, má tři části, v první části žák sbírá, třídí, zpracovává odborné informace na zadané téma a vypracuje dokument, ve druhé části žák svůj dokument prezentuje a ve třetí části řeší písemně konkrétní zadání převážně početního charakteru (učivo předmětů  železniční přeprava, účetně-pokladní činnosti, železniční doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, logistika a logistika na železnici)

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části : (žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky) Témata nepovinných zkoušek z cizích jazyků jsou shodná se školními tématy pro společnou část.
Anglický jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)
Německý jazyk- ústní zkouška před zkušební komisí (VŠECHNY OBORY)

 Od 5. do 12. 5. 2020lze dále konat výběrovou zkoušku (  není součástí společné ani profilové MZ)
Matematika +  - konána formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován Centrem (CERMAT) v termínu určeném jednotným zkušebním schématem (informace: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html ), k této zkoušce se žák přihlašuje sám od 2. do 15. ledna prostřednictvím výsledkového portálu.